NoSQL 数据库之 Redis 管理视频教程

NoSQL 数据库之 Redis 管理视频教程

课程目录

NoSQL数据库之Redis数据库PHP-REDIS实例1

NoSQL数据库之Redis数据库PHP-REDIS实例2

NoSQL数据库之Redis数据库管理二(string类型和hash类型)

NoSQL数据库之Redis数据库管理六(Redis的高级应用之事务处理、持久化操作、pub_sub、虚拟内存)

NoSQL数据库之Redis数据库管理三(list类型)

NoSQL数据库之Redis数据库管理四(set类型和zset类型)

NoSQL数据库之Redis数据库管理五(Redis的常用命令及高级应用之安全性、主从复制)

NoSQL数据库之Redis数据库管理一(Redis的介绍与安装部署)

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址